Chao Shi Fa

Beijing ChaoShiFa Chain Store Co. Ltd,
15, Shuang Yushu East,
Haidian District, Beijing

Head Office Tel: +86 10 8212 9663
Corporate website: www.bjcsf.com