Beijing Hualian Group

5th Floor
Eastern Tower
Sichuan Building
No.1Fuwai Street
Xicheng District
Beijing
China

Phone:(+86) 10 683 411 88
Website: http://en.beijing-hualian.com